Pravidla NIGHT RUN 2022

V případě mimořádných opatření vydaných vládou ČR, ministerstvem zdravotnictví apod. se pravidla akce upravují dle těchto nařízení a tyto úpravy jsou vypsané vždy v propozicích dané akce ovlivněné opatřeními.

Obecná pravidla

 • Závodu NR se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci, což zmená, že a) vyplnili přihlášku online a uhradili startovné v termínu pro online platbu nebo b) vyplnili přihlášku na místě a urahdili na místě i startovné dle propozic daného závodu. Možnosti a) a b) nelze kombinovat.
 • Běžci do 15-ti let se mohou dospělých závodů zúčastnit pouze s písemným Souhlasem odpovědného zástupce a po uhrazení startovného.
 • Závodníci se účastní závodu ve své věkové kategorii dle roku narození.
 • Každý závodník při online registraci prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla závodu NR, souhlasí s nimi a během závodu se jimi bude řídit.
 • Pořadatel závodu nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem, doporučuje individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.
 • Každý závodník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele.
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit. Startovné se nevrací.“

 • Každý účastník závodu se zavazuje, že bude co nejvíce šetrný k životnímu prostředí. Nebude odhazovat odpadky a bude se pohybovat jen v předem vymezených prostorech.
 • Každý účastník je povinen řídit se všemi pravidly závodu NR a proběhnout všemi kontrolami. V případě porušení pravidel, může pořadatel závodníka diskvalifikovat a následně vyloučit bez nároku na náhradu.
 • Závodník nočního závodu musí být vybaven funkční čelovkou – svítilna na hlavě.
 • Závodník v průběhu závodu nesmí používat sluchátka s muzikou a musí dbát pokynů pořadatele.
 • Závodník souhlasí s uveřejněním foto a video materiálu pořízeného v průběhu závodu na televizních kanálech a nebude po pořadateli požadovat žádnou kompenzaci v souvislosti s touto skutečností.
 • Každý závodník souhlasí, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracoval Správce (výše zmíněný organizátor) účastníkovo fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky za účelem – marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě (Zprávě o činnosti) a dalších informačních materiálech. Dále souhlasí, aby Správce zpracoval i telefonní číslo a e-mail. Více: Zásady ochrany osobních údajů

Registrace

 • K platné registraci se musí každý závodník zaregistrovat prostřednictvím online formuláře nebo v den závodu v registračním stanu v centru zázemí akce.
 • Zasláním přihlášky prostřednictvím internetu závodník nahrazuje písemný podpis na papírové přihlášce.
 • Online registrace závodníka je platná až po jejím zaplacení a připsáním startovného na účet pořadatele v plné výši, a to buď bankovním převodem nebo kartou a to do data a času stanoveném v propozicích daného závodu.
 • Registrace závodníka na místě je platná až po jejím zaplacením v hotovosti nebo kartou v plné výši a to do data a času stanoveným v propozicích závodu.
 • Online registrace, která nebude zaplacena do 10-ti dnů, se automaticky skryje ve startovní listině. Pokud bude zaplacena později, znovu se objeví na startovní listině. Seznam přihlášených bude průběžně aktualizován. Stav své registrace si vždy můžete ověřit při přihlášení na svůj profil.
 • Jakékoliv slevy na startovném lze využít pouze při online registraci.
 • Registrační poplatek zaplacený účastníkem je nevratný.
 • Počet startujících závodu Night Run je limitován na 1500 startujících na trať 10 km a 1000 startujících na 5 km trať.
 • Online změny v registracích (přehlášení tratí, změna jména) jsou možné pouze do 7 pracovních dní před každým závodem na e-mailu dotazy@eventmedia.cz, pokud není plný limit. Tato změna není zpoplatněna.
 • Změna na závodníka či přepis na jinou trať v den konání akce - je pouze možná za 50 Kč poplatek ve stanu NOVÉ REGISTRACE. (Závodník s plnou mocí (stažení ZDE) od běžce, za kterého chce běžet, vyzvednete startovní balíček ve stánku předem uhrazených registrací. Vypíše přihlášku a s tou se dostaví na NOVÉ REGISTRACE, kde je proveden přepis a změna tratě za poplatek a popřípadě doplatek startovného dle výše výběru).
 • Pokud se závodník nemůže účastnit závodu, startovné se nevrací a nelze ho převést na jiný závod.
 • Každý účastník závodu je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

Závod a startovní balíčky

 • Startovní balíčky si mohou účastníci vyzvednout v den závodu v registračním stanu dle programu akce.
 • Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.

  Startovní balíček pro hlavní závody na 5/10 km obsahuje:
 • startovní číslo
 • měřící čip na botu do tkaniček – jednorázový
 • originální medaili pro každého v cíli pro každého účastníka,všechny kategorie všech závodů.
 • pamětní dárek dle typu tratě
 • organizace závodu v centru města
 • startovní balíček
 • občerstvení 
 • úschovnu zavazadel a převlékárnu – pouze malé batůžky o velikosti 40 cm x 40 cm x 40 cm - pouze pokud epidemiologická situace dovolí
 • SMS s osobním výsledkem v cíli
 • slevy u našich partnerů
 • zdravotnickou službu
 • diplom ke stažení s online výsledky
 • doprovodný program - pouze pokud epidemiologická situace dovolí
 • EXPO městečko před startem

Pravidla obecná při závodě

 • Startovní číslo musí být upevněno na hrudi tak, aby bylo čitelné pořadateli.
 • Startovní čip musí být upevněn do tkaniček bot předepsaným způsobem Video instalace čipu
 • Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Startovní čísla a čip jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat. Po skončení závodu se nevrací.
 • Závodník nočního závodu musí být vybaven funkční čelovkou – svítilna na hlavě.
 • Závodník v průběhu závodu nesmí používat sluchátka s muzikou a musí dbát pokynů pořadatele.
 • Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud se nebude držet pokynů pořadatelů, nebude viditelně označen startovním číslem a bude jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla závodu.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
 • Pořadatel závodu zajišťuje pro účastníky závodu úschovnu věcí a převlékárnu.
 • Pořadatel závodu neručí za odložené věci ani za případné tvoření front.
 • Občerstvení pro závodníky je poskytnuto v průběhu závodu, v cíli a v zázemí.
 • Běh se psy je u nás vítán a to za podmínek: pes musí mít náhubek, krátké vodítko a je umístěn vždy na konci celého koridoru. Majitel nese veškerou zodpovědnost za svého psa a pořadatel nenese žádnou odpovědnost.

Ceny a výsledky

 • Ceny pro vítěze jsou zajištěny pro první tři v každé kategorii.
 • Předání cen je po dohodě s partnery a sponzory závodu podmíněno osobní účastí na vyhlášení vítězů po skončení závodu.
 • Ceny jsou zveřejněny na internetových stránkách pořadatele a nejsou právně vymahatelné.
 • Nevyzvednuté ocenění propadá.
 • Neoficiální výsledky závodu budou zveřejňovány průběžně po doběhu každých 50-ti závodníků do cíle.
 • Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodiny po ukončení závodu na webových stránkách.
 • Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu prostřednictvím e-mailu u zpracovatele výsledkového servisu, a to v termínu do 3 dnů po závodě.
 • Každý závodník dostane 2 časy. Jeden je GUN TIME, čas počítán od výstřelu po dobu než protnete cílovou bránu. Druhý čas je REAL TIME, čas počítán od proběhnutí startovní brány po dobu, než protnete cílovou bránu. Výsledky jsou počítány z GUN TIME.

Věkové kategorie dle roku narození

Podrobný popis závodů naleznete ZDE

211 KIDS CUP na 300 m až 1200m  

KATEGORIE ROK NAROZENÍ OKRUHY - ORIENTAČNĚ
DM6 děti - kluci do 6 let 2016- 2022 1
DZ6 děti - děvčata do 6 let 2016 - 2022 1
DM8 žáci 1, 7 až 8 let 2014 - 2015 2
DZ8 žákyně 1, 7 až 8 let 2014 - 2015 2
DM10 žáci 2, 9 až 10 let 2012 - 2013 3
DZ10 žákyně 2, 9 až 10 let 2012 - 2013 3
DM12 mladší žáci, 11 až 12 let 2010 - 2011 4
DZ12 mladší žákyně, 11 až 12 let 2010 - 2011 4
DM14 starší žáci, 13 až 14 let 2008 - 2009 4
DZ14 starší žákyně, 13 až 14 let 2008 - 2009 4
 • 1 OKRUH = CCA 300 METRŮ
 • POČET OKRUHŮ JEN ORIENTAČNÍ, PŘESNÝ POČET JE VYVĚŠEN SPOLU S MAPOU OKRUHU NA INFO TABULI V ZÁZEMÍ AKCE

Nezávodní běh NUTREND FAMILY RUN 

 • vzdálenost se pohybuje dle možností daného prostoru od 1,8 až 2,5 km

Závod na 5 km AVON BĚH

KATEGORIE ROK NAROZENÍ
KM junior , 12 až 23 let 2010 - 1999
KM24 muži 24, 24 až 39 let 1998 - 1981
KM40+ muži, 40 a více let 1980 a dříve
KZ juniorky, 12 až 23 let 2010 - 1999
KZ24 ženy 24, 24 až 39 let 1998 - 1981
KZ40+ ženy, 39 a více let 1980 a dříve
RT

Rodinný tým - 1 dospělý 18 let a více
+ 1 dítě 14 let a mladší

2004 a dříve
2008 - 2022

Závod na 10 km NN NIGHT RUN

KATEGORIE ROK NAROZENÍ
M30 muži, 15 až 39 let 2007 - 1983
M40 muži, 40 až 49 let 1982 - 1973
M50 muži, 50 až 59 let 1972 - 1963
M60 muži, 60 a více let 1962 a dříve
Z30 ženy, 15 až 39 let 2007 - 1983
Z40 ženy, 40 až 49 let 1982 - 1973
Z50 ženy, 50 až 59 let 1972 - 1963
Z60 ženy, 60 a více let 1962 a dříve

Night Run ocenění

 • Pokud se závodník/ce účastní alespoň 5 závodů na 10 km nebo 5 závodů na 5 km z 8 letních Night Run závodů, získává speciální ocenění, které mu bude zasláno poštou do měsíce po poslední akci NR. Závody na 5 km a 10 km se nesčítají. 
Kudy z nudy